14/01/2018, 08:24

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo Thông tư 09 là mẫu báo cáo của chủ đầu tư dự án về việc quyết toán số vồn đầu tư vào dự án khi đã hoàn thành, bao gồm số vốn đầu tư, chi phí đầu tư, ...

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

là mẫu báo cáo của chủ đầu tư dự án về việc quyết toán số vồn đầu tư vào dự án khi đã hoàn thành, bao gồm số vốn đầu tư, chi phí đầu tư, số lượng, giá trị TSCĐ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tại đây.

Biểu mẫu báo cáo nguồn vốn đầu tư

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành như sau:

Mẫu số: 08/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của Dự án: ................................................

(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn)

I- Văn bản pháp lý:

Số TT Tên văn bản Ký kiệu văn bản; ngày ban hành Tên cơ quan duyệt Tổng giá trị phê duyệt (nếu có)
1 2 3 4 5
 

- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

- Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

- Quyết định phê duyệt quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)

     
  - Quyết định hủy bỏ dự án      

II- Thực hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

 Nguồn vốn đầu tư Được duyệt  Thực hiện  Ghi chú 
 1
Tổng số       

- Vốn NSNN

- Vốn khác

     

2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

Nội dung chi phí Dự toán được duyệt Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

Tăng (+)

Giảm (-)

1 2 3 4
Tổng số      
       

3. Số lượng, giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có): ..........................

III/ Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1- Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn

- Những thay đổi nội dung của dự án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3- Kiến nghị:

- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

    ............., ngày.....tháng...năm....
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
0