13/01/2018, 08:48

Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết - trang 77

Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết - trang 77 Không khí trong cả 2 chuông đều có khí cacbonic vì mặt cốc nước vôi đều có váng trắng đục. ...

Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết - trang 77

Không khí trong cả 2 chuông đều có khí cacbonic vì mặt cốc nước vôi đều có váng trắng đục.

Trả lời các câu hỏi:

- Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết?

- Vì sao trên mặt cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn?

- Từ kết quả của thí nghiệm 1 ta có thể rút ra được kết luận gì?

Trả lời

- Không khí trong cả 2 chuông đều có khí cacbonic vì mặt cốc nước vôi đều có váng trắng đục.

- Cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn vì có cây hô hấp tạo ra nhiều khí cacbonic, khí cacbonic làm nước vôi có lớp váng trắng.

- Từ kết quả trên ta rút ra kết luận: Hô hấp của cây tạo ra khí cacbonic

soanbailop6.com

0