14/01/2018, 00:52

Hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện

Hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện Mẫu hợp đồng thuê trang thiết bị Bạn đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng nào đó? Để đầu tư trang thiết bị cho sự kiện thì không phải là một điều đơn giản ...

Hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện

Bạn đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng nào đó? Để đầu tư trang thiết bị cho sự kiện thì không phải là một điều đơn giản và rất tốn kém. Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện sau đây sẽ giúp bạn soạn một mẫu hợp đồng dịch vụ thuê thiết bị một cách hoàn thiện nhất.

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THUÊ TRANG THIẾT BỊ SỰ KIỆN

(Số: ……………./HĐDVTTTBSK)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., tại …………………………………………............

Chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (Bên A): ……………………………………………………………………………………..............

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………...........………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………............……

Fax: ………………………………………………………............…………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….............………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………........…………………………...

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………......

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………......…… làm đại diện.

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………......….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………......……

Chứng minh nhân dân số: …………… cấp ngày ……………………… tại ……………………………......……

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

Cùng vợ là bà: …………………………………………………………………………………….........………………

Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………..........………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………….........……

Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày ………………………… tại …………..........……..

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)……….........……….

……………………………………………………………………………………………………………...........…………

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: …………………………………………………………………………………………............…….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………...........

Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày …………… tại ……………………………...........

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….............…

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………............

Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày ………………………… tại ………..............…….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện: ……………………………………………………………………………………...........…

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………............

Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày ………………………… tại …………………........

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)………………….....

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: .................................ngày …………… do ……………….....…… lập.

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………….....………

Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………….....……….

Quyết định thành lập số:................. ngày …. tháng …. năm …… do …………..............………. cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................ngày ……… tháng …….. năm …….. do …………………..cấp.

Số Fax: ………………………………………………………………………......……………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………......

Họ và tên người đại diện: …………………………………………………………………………………………......

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………….......

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………........

Chứng minh nhân dân số: ………………………. cấp ngày ………………. tại ………………………………......

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …........…… ngày ………. do ……………...…. lập.

 

Bên thuê (Bên B): ……………………………………………………………………………………........……………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….....……….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….....……...

Fax: …………………………………………………………………………………………………….....……………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………......………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………......………..

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………….......……………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….......….. làm đại diện.

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………........………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………........………

Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày …………….. tại …………….......……………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

Cùng vợ là bà: ………………………………………………………………………………………….......………….

Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………........……….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………….......……………

Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày ………………………… tại …………........……..

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

………………………………………………………………………………………………………………….......……

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………........…..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………….......…

Chứng minh nhân dân số: …………………… cấp ngày ……………….. tại ……………………......………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….....…….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………....……….

Chứng minh nhân dân số: ………………… cấp ngày ………………… tại ……………………………....…….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện: ………………………………………………………………………….....……………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………....……….

Chứng minh nhân dân số: ………………… cấp ngày ………………… tại …………………………........……

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

………………………………………………………………………………………………………………....……….

……………………………………………………………………………………………………………….....……….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ngày ………………… do ………….....………

lập.

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………….....……….

Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………….....……..

Quyết định thành lập số:................................... ngày …… tháng …… năm ……. do ……………....…..… cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .....................ngày ……… tháng …….. năm …….. do …………………..cấp.

Số Fax: …………………………………………………………………………………………………....……………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….....……….

Họ và tên người đại diện: …………………………………………………………………………………....……….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………....………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………....……...

Chứng minh nhân dân số: ………………………. cấp ngày ………………. tại ……………………….....………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……...........… ngày ………. do ………………. lập.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A cho Bên B thuê thiết bị và dịch vụ  (như bảng danh mục thiết bị đính kèm)………………………...…

…………………………...…………………………...…………………………...…………………………...............

…………………………...…………………………...…………………………...…………………………...............

ĐIỀU 2: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

-    Địa điểm thực hiện: ..…………………………...…………………………...…………………………............ 

-    Thời gian lắp ráp: ..…………………………...…………………………...…………………………................

-    Thời gian bàn giao và nghiệm thu: ..…………………………...…………………………...………..…………   

-    Thời gian thực hiện: ..…………………………...…………………………...……………………….…........... 

-    Thời gian tháo dỡ..…………………………...…………………………...………………..………….............

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN  

3.1. Giá trị hợp đồng là: .……………….........…………… (bằng chữ……………………………………...)

      (Giá trên ……....................…. bao gồm %VAT)

3.2. Phương thức thanh toán như sau: ………………………………………………………….....………………

(Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và thanh toán) … đợt:

-    Đợt 1: Bên B tạm ứng (tiền cọc) cho Bên A … % giá trị hợp đồng tương đương với số tiền là: ........................................ (bằng chữ: ...................................................................... ) trong vòng … (…) kể từ ngày ký hợp đồng (nếu quá … (…) ngày không nhận được tiền đặt cọc thì hợp đồng sẽ tự hủy).

-    Đợt 2: Bên B thanh toán cho Bên A … % số tiền còn lại sau khi kết thúc chương trình  ngày.

3.3. Chứng từ thanh toán:

-    Khi thanh toán đợt 1, Bên A xuất phiếu thu cho Bên B (nếu thanh toán bằng tiền mặt).

-    Khi thanh toán đợt 2, Bên A xuất hóa đơn tài chính và chứng từ khác có liên quan cho Bên B.

3.4. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Bên A có nghĩa vụ sau đây:

a) Thi công lắp đặt đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác.

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng và số lượng theo bảng danh mục thiết bị kèm theo.

c) Cử đội trưởng chỉ huy trực tiếp, thường xuyên liên lạc với Bên B.

d) Có trách nhiệm phối hợp với Bên B để chương trình thành công tốt đẹp.

e) Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc, nếu không có sự đồng ý của Bên B.

f) Bảo quản và phải giao lại cho Bên B tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

g) Báo ngay cho Bên B về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

h) Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

i) Nếu lắp đặt thiết bị không đúng số lượng theo hợp đồng sẽ được nghiệm thu và thanh toán theo thực tế của thiết bị.

k) Bồi thường thiệt hại cho Bên B, nếu làm mất mát, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

4.2. Bên A có quyền sau đây:

a) Yêu cầu Bên B cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện.

b) Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của Bên B, mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của Bên B, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho Bên B, nhưng phải báo ngay cho Bên B.

c) Yêu cầu Bên B trả tiền dịch vụ.

0