25/04/2018, 16:06

Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP...

Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP. Hô hấp gắn liền với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể: Hô hấp cung cấp oxi cho tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. – Hô hấp có liên quan như thế nào ...

Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP. Hô hấp gắn liền với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể: Hô hấp cung cấp oxi cho tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

– Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

– Hô hấp gồm những giai doạn chú yếu nào (hình 20 – 1)

– Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?

Trả lời

– Hô hấp gắn liền với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể: Hô hấp cung cấp oxi cho tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

– Hô hấp gồm các giai đoạn chủ yếu:

+ Sự thở

+ Trao đổi khí ở phổi

+ Trao đổi khí ở tế bào

– Sự thở giúp không khí đi vào trong phổi và đưa khí thải ra ngoài, cung cấp khí cho sự hô hấp ngoài và hô hấp trong.

0