13/01/2018, 08:45

Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. Hô hấp gắn liền với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể: Hô hấp cung cấp oxi cho tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. ...

Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

Hô hấp gắn liền với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể: Hô hấp cung cấp oxi cho tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

- Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

- Hô hấp gồm những giai doạn chú yếu nào (hình 20 - 1)

- Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?

Trả lời

- Hô hấp gắn liền với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể: Hô hấp cung cấp oxi cho tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

- Hô hấp gồm các giai đoạn chủ yếu:

+ Sự thở

+ Trao đổi khí ở phổi

+ Trao đổi khí ở tế bào

- Sự thở giúp không khí đi vào trong phổi và đưa khí thải ra ngoài, cung cấp khí cho sự hô hấp ngoài và hô hấp trong.

soanbailop6.com

0