13/01/2018, 15:53

Giải Toán lớp 2 bài Tìm số bị chia

Giải Toán lớp 2 bài Tìm số bị chia Bài 1: Tính nhẩm: 6: 3 = 8: 2 = 12: 3 = 15: 3 = 2 x 3 = 4 x 2 = 4 x 3 = 5 x 3 = Bài 2: Tìm X: ...

Giải Toán lớp 2 bài Tìm số bị chia


Bài 1: Tính nhẩm:

6: 3 =                      8: 2 =                    12: 3 =                       15: 3 =

2 x 3 =                      4 x 2 =                     4 x 3 =                         5 x 3 =

Bài 2: Tìm X:

a) X: 2 = 3 ;                     b) X: 3 = 2 ;                       c) X: 3 = 4.

Bài 3: Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?

Bài giải:

Bài 1:

6: 3 = 2              8: 2 = 4             12: 3 = 4                15: 3 = 5

2 x 3 = 6             4 x 2 = 8              4 x 3 = 12               5 x 3 = 15

Bài 2:

a) X: 2 = 3

         X = 3 x 2

         X = 6

b) X: 3 = 2

         X = 2 x 3

         X = 6

c) X: 3 = 4

         X = 4 x 3

         X = 12

Bài 3:

Số kẹo có tất cả là:

5 x 3 = 15 (chiếc kẹo)

Đáp số: 15 chiếc kẹo.

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 1 bài Trừ các số tròn chục
  • Giải Toán lớp 2 bài Bảng chia 2
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 67
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 2
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
  • Giải Toán lớp 3 bài Bảng nhân 7
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 23
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 165
0