12/01/2018, 12:00

Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này ?

Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này ? Sự khác nhau về số lượng công cụ, đồ trang sức chôn theo giữa các ngôi mộ. ...

Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này ?

Sự khác nhau về số lượng công cụ, đồ trang sức chôn theo giữa các ngôi mộ.

Sự khác nhau về số lượng công cụ, đồ trang sức chôn theo giữa các ngôi mộ chứng tỏ xã hội bắt đầu có sự phân hóa giàu - nghèo tuy chưa rõ nét.

0