13/01/2018, 07:55

Dựa vào hình 5 ở bài 18 và hình 1 ở bài 21, cho biết lãnh thổ Liên bang Nga thuộc những châu lục nào, đọc tên thủ đô của Liên bang Nga.

Dựa vào hình 5 ở bài 18 và hình 1 ở bài 21, cho biết lãnh thổ Liên bang Nga thuộc những châu lục nào, đọc tên thủ đô của Liên bang Nga. Lãnh thổ Liên bang Nga thuộc những châu lục... ...

Dựa vào hình 5 ở bài 18 và hình 1 ở bài 21, cho biết lãnh thổ Liên bang Nga thuộc những châu lục nào, đọc tên thủ đô của Liên bang Nga.

Lãnh thổ Liên bang Nga thuộc những châu lục...


GỢI Ý LÀM BÀI

- Lãnh thổ Liên bang Nga thuộc châu Á và châu Âu

- Thủ đô: Mát-xcơ-va

0