12/01/2018, 11:10

Dựa vào bảng 5.2 nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới.

Dựa vào bảng 5.2 nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới. ...

Dựa vào bảng 5.2 nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới.

Trả lời:

Một số nước có tốc độ tăng GDP cao hơn tốc độ tăng của thế giới: An-giê-ri, Ga-na, Công-gồ.

Riêng Nam Phi có tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của thế giới.

=> Nhìn chung trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 2004, một số nước châu Phi có tốc độ tăng GDP tương đối cao.


0