14/01/2018, 08:15

Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là mẫu đơn đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp ...

Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

là mẫu đơn đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp xây dựng gửi tới cơ quan có thẩm quyền về việc đề nghị muốn cấp mới hoặc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Mẫu giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở nông thôn

Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

Phụ lục số 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  ............, ngày ..... tháng ..... năm ....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1.Tên tổ chức: .........................................................................................................

2.Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

3.Số điện thoại: ....................... Số fax: ....................................................................

4.Email: ............................ Website: ........................................................................

5. Người đại diện theo pháp luật: ...............................................................................

Họ và tên: ............................. Chức vụ: ...................................................................

6.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số: .................................

Nơi cấp: ..............................Ngày cấp: ....................................................................

7.Ngành nghề kinh doanh chính: ...............................................................................

8.Mã số chứng chỉ năng lực (nếu có): .......................................................................

Đề nghị cấp/cấp lại/Điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng như sau:

8.1. Cấp chứng chỉ năng lực

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ...........(1) ........... Hạng năng lực: ...............................

8.2. Cấp lại chứng chỉ năng lực:

Lý do: ..................................................(2)................................................................

8.3. Điều chỉnh/Bổ sung nội dung hoạt động:

Lĩnh vực hoạt động xây dựng Điều chỉnh/bổ sung: ...........(1)........ Hạng năng lực: ........

(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

                                                                    ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động theo quy định Khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

(2) Ghi rõ lý do theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư này.

0