14/01/2018, 01:04

Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Hồ sơ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được ban hành kèm theo Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ ...

Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

được ban hành kèm theo Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và quy trình đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thực hiện theo quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

Mẫu đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

TÊN THƯƠNG NHÂN,
TỔ CHỨC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: .............. ......., ngày .... tháng .... năm ........

ĐƠN ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

1. Thông tin về thương nhân, tổ chức

- Tên thương nhân, tổ chức:...................................................................................................

- Tên giao dịch (nếu có):.........................................................................................................

- Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức:.....................................................

- Địa chỉ:..................................................................................................................................

- Điện thoại: .............................Fax:................................Email:.............................................

- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư:......

...............................................................................................................................................

Ngày cấp:...................................................... Nơi cấp:...........................................................

2. Thông tin về ứng dụng:

a. Tên và địa chỉ lưu trữ hoặc tải ứng dụng:

STT Tên ứng dụng1 Địa chỉ lưu trữ hoặc tải ứng dụng2 Logo
1      
2      
3      

b. Loại hình dịch vụ cung cấp trên ứng dụng:

□ Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

□ Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

□ Dịch vụ đấu giá trực tuyến

□ Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ: .....................................................................................)

c. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên ứng dụng:

□ Hàng điện tử, gia dụng

□ Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng

□ Ô tô, xe máy, xe đạp

□ Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe

□ Công nghiệp, xây dựng

□ Thiết bị nội thất, ngoại thất

□ Bất động sản

□ Sách, văn phòng phẩm

□ Hoa, quà tặng, đồ chơi

□ Thực phẩm, đồ uống

□ Dịch vụ lưu trú và du lịch

□ Dịch vụ việc làm

□ Dịch vụ khác

□ Hàng hóa khác (đề nghị nêu ....)

Nơi nhận: CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  • Như trên;
  • Cơ quan chủ quản (nếu có);
  • Lưu:
(Ký tên, đóng dấu)

_______________

1 Ví dụ: Tên ứng dụng: Sàn giao dịch ABC

2 Ví dụ: Địa chỉ lưu trữ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sangiaodichabc

Hồ sơ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1. .

2. Bản sao được chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).

3. Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

4. Quy chế quản lý hoạt động của ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau:

a) Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

b) Quy trình xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hoặc tổ chức đấu giá, khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ trên ứng dụng đó.

6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hoặc tổ chức đấu giá, khuyến mại hàng hóa, dịch vụ trên ứng dụng (nếu có).

0