13/01/2018, 21:32

Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015 – 2016

Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015 – 2016 Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 6: Tìm một số biết 3/7 của nó bằng 5/2. Số đó là? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TOÁN LỚP 6 (Thời gian làm bài 90′) PHẦN I. TRẮC NGHIỆM : Chọn và chép đầy đủ đáp ...

Đề và đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 năm học 2015 – 2016

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 6: Tìm một số biết 3/7 của nó bằng 5/2. Số đó là?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN LỚP 6

(Thời gian làm bài 90′)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM : Chọn và chép đầy đủ đáp án đúng nhất vào bài làm cho các câu hỏi sau:(3 điểm)

1:  Nếu  thì x bằng:

A. 3        
B.-3        
C.-7              
D.7

2: Giá trị của tích m.n2 với m = 2; n = -3 là

A. -18          
B.18                  
C.36                  
D.-36

3: Cho biết : 2016-04-25_205236

Số x, y thích hợp là:

A. x = – 20; y = – 4                    B.   x = – 20; y =   4

C.x = 20; y = 4                        
D. x = 20; y = – 4

4: Tìm số nguyên x để x/3 = 27/x

A. x = 9                                
B.x = -9

C.x = 9 hoặc x = -9                
D.x = 9 và x = -9

5: Kết quả của phép nhân -1/4 . 1/2 là:

2016-04-25_205844

6: Kết quả của phép tính:

2016-04-25_205913

A. 10              
B.0

2016-04-25_210028

7: Gọi A là tổng các số đối của các số  2/3; -1/4 ; -1/6 . Khi đó 2.A có giá trị là:

2016-04-25_210128

8: Tính 5/6 của 30 là

A . 36              
B.18                
C.25              
D.– 25

9: Tìm một số biết 3/7 của nó bằng 5/2. Số đó là:

2016-04-25_210247

10: Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hai góc kề nhau thì có tổng số đo bằng 1800

B.Hai góc phụ nhau thì có tổng số đo bằng 1800

C.Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng   1800

D.Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng 900

11: Cho hai góc A, B bù nhau và ∠A – ∠B = 200. Số đo của góc A bằng:

A. 100º     B.80º        
C.55º               D.35º

12: Cho (I; R) điểm M nằm trên đường tròn (I; R) khi nào?

A. MI < R       
B.MI > R            
C.MI = R          
D.MI ≤ R

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1 (1.25 đ): Tìm số nguyên  x, biết:

a) (0,5 đ)                          b) (0,75đ)

2x – 35 = 3² . 5                2.│x+1│ – 3 =  5

Bài 2: (0,5 đ) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí (nếu có thể)

2016-04-25_211412

Bài 3: (0,75 đ) Trong các phân số sau đây. Tìm phân số không bằng các phân số còn lại

2016-04-25_211445

Bài 4: (0,5 đ) Tìm số nguyên n để phân số sau có giá trị nguyên:   n + 5/ n + 2

Bài 5: (0,5 đ) Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc10 km/h hết 3/10giờ. Khi về, bạn An đạp xe với vận tốc 12 km/h. Tính thời gian An đi từ trường về nhà.

Bài 6: () Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Giỏi chiếm 2/9 số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình chiếm 60% số học sinh còn lại.

a)Tính số học sinh mỗi loại.

b) Số học sinh Giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp?

Bài 7: (0,5đ) Tính tỉ số của m và n biết:

a) m = 3cm;   n =  5 cm

b) m = 0,7 tạ; n = 50kg.

Bài 8: (0,5 đ) Tính tổng:

2016-04-25_211625

Bài 9: (0,25 đ)Vẽ góc xÔy = 600 và tia Oz là phân giác của góc này

Bài 10: (1,25đ)

Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Oy, Oz sao cho góc xÔy = 1000, xÔz = 200.

a) (0,5đ) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính góc yÔz

b) (0,5đ) Vẽ Om là tia phân giác của góc yÔz. Tính góc zÔm?

c) (0,25đ)Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz; On là tia phân giác của góc yÔz’. Tính góc yÔz’ và mÔn

—– Hết —–

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK2 TOÁN 6

Mỗi câu đúng 0,25 đ

Câu123456789101112
Đ/ánBBDCDBBCACAC

Bài 1:

a)(0,5đ)                               b) (0,75đ)     2.│x+1│ – 3 =  5

2x  – 35 = 45  (0,25đ)               2.│x + 1│ = 8

2x     = 80                               │x + 1│ = 4              (0,25đ)

x     = 40  (0,25đ)                     x + 1 = 4     hoặc    x + 1 = -4

⇔ x = 3 hoặc x = -5

Bài 2.  (0,5đ)

2016-04-25_212149

Bài 3: (0,75đ)

2016-04-25_212235

2016-04-25_212245

Do đó:

2016-04-25_2123320,25 điểm

Vậy 7/-30 và 15/21 không bằng các phân số còn lại       (0,25đ)

Bài 4: (0,5đ)

Ta có:

2016-04-25_2124560,25 điểm

2016-04-25_212601

Do đó 3/ n + 2 phải là số nguyên

=> 3 ⋮ n+ 2

=> n+2 ∈ Ư(3)

=> n + 2 ∈ Ư(-1;1;3;-3)

lập bảng giá trị ta có:

n+2

1

-13

-3

n

-1

-31

-5

Vậy: n ∈ {-1; 3; 1; -5} thì biểu thức đã cho có giá trị nguyên. (0,25đ)

Bài 5: (0,5đ)

Quãng đường từ nhà bạn An đến trường là: 10. 3/10 = 3 (km)       (0,25đ)

Thời gian bạn An đi từ trường về nhà là: 3: 12 = ¼ (giờ) = 15 phút    (0,25đ)

Bài 6 (1đ)

a) Số HS giỏi của lớp là: 2/9 .45 = 10 (HS)   (0,25đ)

Số HS trung bình là: 60%. (45 -10) = 21 (HS)     (0,25đ)

Số HS khá là : 45 – 10 – 21 = 14   (HS)                 (0,25đ)

b) tỉ lệ % HS giỏi so với cả lớp là: 10/45 . 100% = 22,2% (0,25đ)

Bài 7: (0,5đ)

a) Tỉ số của m và n là:

2016-04-25_2128590,25 điểm

b) Tỉ số của m và n là:

2016-04-25_2129440,25 điểm

Bài 8: (0,5 đ)

2016-04-25_213023

Bài 9: (0,25 đ)Vẽ góc xÔy = 600 và tia Oz là phân giác của góc này:

2016-04-25_213125

Bài 10: (1,25đ)

2016-04-25_213158

a) Trên cùng 1 nửa mp bờ Ox có xÔy < xÔz ( 100º > 20º).

nên Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy                    (0,25đ)

=> xÔz + zÔy = xÔy

200 + zÔy   = 1000

zÔy    = 800                                        (0,25đ)

b) Vẽ đúng tia phân giác (0,25đ)

Vì Om là tia phân giác của yÔz nên:

zÔm = mÔy = zÔy :2   = 800  : 2 = 400          (0,25đ)

c) Vì z’Ôy kề bù với zÔy nên: z’Ôy + zÔy = 1800

z’Ôy  + 800  = 1800

z’Ôy              = 1000

Vì On là tia phân giác của yÔz’ nên:

z’Ôn = nÔy = z’Ôy :2   = 1000  : 2 = 500

Vì z’Ôy kề bù với zÔy  nên Oy nằm giữa Oz và Oz’

=> Oz và Oz’ nằm 2 phía bờ Oy  (1)

Vì Om là tia phân giác của yÔz  nên Om nằm giữa Oy và Oz

=> Om và Oz nằm 2 phía bờ Oy  (2)

Vì On là tia phân giác của yÔz’  nênOn nằm giữa Oy và Oz’

=> On và Oz’ nằm 2 phía bờ Oy  (3)

từ (1); (2) và (3) => Om và On nằm 2 phía bờ Oy

=> Oy nằm giữa On và On

=> mÔy + yÔn = mÔn

500  + 400  = mÔn

mÔn = 900                         (0,25đ)

0