14/01/2018, 00:49

Danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

Danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn Ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn ban ...

Danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

 ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

Tên đơn vị: ……………………. Mẫu số 2

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH
XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM ..........

(Kèm theo Công văn số .../ngày ... tháng ... năm ...)

Ghi chú: Cột 6, 7, 8, 9, 10, 11 ghi thành tích khen thưởng và danh hiệu thi đua của từng năm.

 

Người lập biểu

 (Ký, họ tên)

……., ngày …… tháng …… năm ……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

0