13/01/2018, 08:45

Cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng không.

Cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng không. Khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng. ...

Cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng không.

Khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng.

Cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng không? Tại sao?

Trả lời

Khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng. Vì khi cơ thể nghỉ ngơi vẫn cần năng lượng để duy trì cho mọi hoạt động, duy trì sự sống; năng lượng này cần ít hơn khi cơ thể ở trạng thái hoạt động.

soanbailop6.com

0