Câu hỏi 8 trang 163 SGK Công nghệ 11

Câu hỏi 8 trang 163 SGK Công nghệ 11 Nêu nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí. ...

Câu hỏi 8 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Nêu nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Trả lời:

Nhiệm vụ:

Đóng mở các cửa nạp cửa thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải klhí đã cháy ra ngoài .


0