12/01/2018, 11:49

Câu hỏi 2 - (Mục II Bài học 4 - SGK Trang 33 ) Lịch sử 8

Câu hỏi 2 - (Mục II Bài học 4 - SGK Trang 33 ) Lịch sử 8 "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ...

Câu hỏi 2 - (Mục II Bài học 4 - SGK Trang 33 ) Lịch sử 8

"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản"

"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?

Hướng dẫn giải:

Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật của công nhân Tây Âu là "Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành “Đồng minh những người cộng sản”. Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế. Hai ông được ủy nhiệm soạn thảo cương lĩnh của Đồng minh. Tháng 2 - 1848, cương lĩnh được công bố ở Luân Đôn dưới hình thức một bản tuyên ngôn - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
Nội dung: Tuyên ngôn gồm có Lời mở đầu và bốn chương. Lời mở đầu nêu mục đích, nguyện vọng của những người cộng sản
Tuyên ngôn nêu rõ quy luật phát triển của xã hội loài người là sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Tuyên ngôn nhấn mạnh vai trò của giai cấp vô sản là lực lượng lật đổ chế độ tư bản và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi “Vô sản tất cả các nước đoàn
kết lại !

0