13/01/2018, 08:10

Câu 6 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Câu 6 trang 106 SGK Tin học lớp 6 Nếu không, phải sử dụng lệnh gì? ...

Câu 6 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?

Có thể dùng các nút lệnh    để căn chỉnh một bảng vào giữa trang được không? Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?

Lời giải:

Không thể dùng các nút lệnh    và để căn chỉnh một bảng vào giữa trang.

Căn chỉnh vị trí của bảng trên trang:

* Word 2003:   Table / Table Properties.

* Word 2007:   Layout / Properties.

0