Câu 3 trang 71 SGK Công nghệ 12

Câu 3 trang 71 SGK Công nghệ 12 Hãy cho biết phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em. ...

Câu 3 trang 71 SGK Công nghệ 12

Hãy cho biết phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em.

Hãy cho biết phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em.

Trả lời:

Phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có ở địa phương em: tivi, điện thoại cố định, điện thoại di động, ...

0