Câu 2 trang 169 SGK Công nghệ 10

Câu 2 trang 169 SGK Công nghệ 10 Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. ...

Câu 2 trang 169 SGK Công nghệ 10

Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Trả lời:

Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản sau: kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động, kế hoạch sản xuất.

Việc lập kế hoạch bằng văn bản (trên cơ sở các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh) đó chính là sự lựa chọn những phương án hành động trong tương lai cho từng bộ phận và toàn bộ doanh nghiệp.

Việc lập kế hoạch là quyết định trước xem phải làm cái gì, làm như thế nào, khi nào và ai làm cái đó cụ thể như:

- Kế hoạch bán hàng: bán cái gì, khi nào bán và bán bằng cách nào (bán lẻ, bán buôn...)

- Kế hoạch mua hàng: cần mua hàng gì? Khi nào mua? Ai mua? Mua bằng cách nào.

- Kế hoạch tài chính: làm thế nào để huy động được nguồn tài chính, phục vụ vào mục đích gì, ai thực hiện, khi nào cần, thực hiện bằng cách nào.

- Kế hoạch lao động: Cần bao nhiêu lao động, tay nghề và trình độ như thế nào, bộ phận nào cần, khi nào cần, bố trí lao động trong doanh nghiệp ra sao.

- Kế hoạch sản xuất: sản xuất cho ai, sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào.

0