Câu 19 trang 163 SGK Công nghệ 11

Câu 19 trang 163 SGK Công nghệ 11 Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những biện pháp gì? ...

Câu 19 trang 163 SGK Công nghệ 11

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những biện pháp gì?

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những biện pháp gì?

Trả lời:

Biện pháp:

- Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất.

- Xử lí chất thải trong sản xuất cơ khí trước khi đưa vào môi trường

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.


0