13/01/2018, 07:33

Câu 17 trang 26 SGK Đại số 10

Câu 17 trang 26 SGK Đại số 10 Biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Ta có: ...

Câu 17 trang 26 SGK Đại số 10

Biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Ta có:

Bài 17. Biết (P ⇒ Q) là mệnh đề đúng. Ta có:

(A) (P) là điều kiện cần để có (Q)

(B) (P) là điều kiện đủ để có (Q)

(C) (Q) là điều kiện cần và đủ để có (Q)

(D) (Q) là điều kiện đủ để có (P)

Trả lời:

(B) đúng

soanbailop6.com

0