Câu 1 trang 175 SGK Công Nghệ 8

Câu 1 trang 175 SGK Công Nghệ 8 Khi dùng bút thử diện để kiểm tra dây pha và dây trung tính ta thấy hiện tượng gì ? ...

Câu 1 trang 175 SGK Công Nghệ 8

Khi dùng bút thử diện để kiểm tra dây pha và dây trung tính ta thấy hiện tượng gì ?

Khi dùng bút thử diện để kiểm tra dây pha và dây trung tính ta thấy hiện tượng gì ? 

Hướng dẫn trả lời

- Đèn ở bút thử điện chỉ sáng khi ta tiếp xúc bút thử điện với dây pha (còn gọi là pha nóng,pha lửa hay ở Nam bộ thường gọi là dây nóng).

- Nếu đèn ở bút thử điện đều sáng khi tiếp xúc bút thử điện với dây pha hoặc dây trung tính thì nguồn điện ấy có vấn đề,phải kiểm tra nguồn ngay tránh gây nguy hiểm khi sử dụng điện. 

0