Câu 1 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao? Lời giải: - Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các căn cứ sau: + Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu ...

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

: Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Lời giải:

- Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các căn cứ sau:

+ Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu thị trường.

+ Kế hoạch kinh doanh phải không vi phạm pháp luật hiện hành.

+ Kế hoạch kinh doanh phải không vượt quá khả năng của doanh nghiệp về vốn, nhân lực, kĩ thuật.

+ Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Căn cứ nhu cầu thi trường là quan trọng nhất. Vì trong kinh doanh có nguyên tắc bán cái thi trường cần. Tuy nhiên cần chú ý là phải kinh doanh trong sự cho phép của pháp luật.

Tham khảo bài 53 Công nghệ 10:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 10 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 10 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 10.

0