12/01/2018, 11:33

Câu 1 (mục 1 - bài học 19 - trang 61) sgk địa lí 7

Câu 1 (mục 1 - bài học 19 - trang 61) sgk địa lí 7 Hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu ? Nguyên nhân của sự phân bố đó ? ...

Câu 1 (mục 1 - bài học 19 - trang 61) sgk địa lí 7

Hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu ? Nguyên nhân của sự phân bố đó ?

Hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu ? Nguyên nhân của sự phân bố đó ?
Trả lời:
Hoang mạc trên thế giới phân bố chủ yếu ở dọc theo hai đường chí tuyến.
Nguyên nhân : Khu vực chí tuyến là nơi áp cao có lượng mưa rất ít nên dễ hình thành hoang

0