14/01/2018, 08:22

Biểu mẫu báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Biểu mẫu báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Mẫu báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên là mẫu báo cáo của ban chấp hành Đoàn ...

Biểu mẫu báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên

là mẫu báo cáo của ban chấp hành Đoàn trường về kết quả hoạt động Đoàn trong năm học vừa qua về tư tưởng chính trị, công tác chuyên môn.... Bên cạnh đó ban chấp hành đoàn nêu ra phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn cũng như phong trào thanh niên của năm học mới. Mời các bạn cùng xem và tải về biểu mẫu báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đây.

Mẫu công văn giải trình nộp lại báo cáo tài chính

Bảng giải trình báo cáo tài chính

Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức

Nội dung cơ bản của biểu mẫu báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ......................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Số:....../BC-Chi đoàn:........ ............, ngày......tháng.....năm.......

BÁO CÁO
Kết quả và Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Học kỳ: ......... năm học: ...... - ......

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

I.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

I.2. Công tác chuyên môn:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

I.3. Công tác tham gia hoạt động phong trào:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

I.4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn:

- Tổng số đoàn viên ………..…; (nam …………., nữ ………….)

- Tổng số thanh niên ………….; (nam …………., nữ ………….)

- Trình độ: Chuyên môn nghiệp vụ: …………………….

Lý luận chính trị: …………………………

Tin học, ngoại ngữ: ……………………….

- Tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn: ……………………..

- Tổng số đối tượng Đảng: ………………………………

- Số đoàn viên chuyển đi: ……; chuyển đến ……; kết nạp mới: ………

- Số đoàn viên đăng ký “Chương trình rèn luyện đoàn viên”: ………..

I.5. Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng:

- Đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại đơn vị.

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng: ……………

  • Được cử đi học lớp cảm tình Đảng: ……………
  • Đang được xác minh lý lịch: …………..
  • Đã được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam: ………

II. PHƯƠNG HƯỚNG:

II.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

II.2. Công tác chuyên môn:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

II.3. Công tác tham gia hoạt động phong trào:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường (báo cáo)

- UBKT Đoàn trường (báo cáo)

- Đ/c

- Lưu

TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

0