12/01/2018, 09:31

Bài C5 trang 161 sgk vật lí 9.

Bài C5 trang 161 sgk vật lí 9. Trên hình 61.2 vẽ các bộ phận chính của một nhà máy thủy điện ...

Bài C5 trang 161 sgk vật lí 9.

Trên hình 61.2 vẽ các bộ phận chính của một nhà máy thủy điện

C5. Trên hình 61.2 vẽ các bộ phận chính của một nhà máy thủy điện. Hãy cho biết năng lượng của nước trong hồ chứa đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận: ống dẫn nước, tuabin. máy phát điện.

Hướng dẫn:

+ Ống dẫn nước: Thế năng của nước chuyển hóa thành động năng của nước.

+ Tuabin : Động năng của nước chuyển hóa thành động năng của tuabin.

+ Máy phát điện: Động năng chuyển hóa thành điện năng.

0