12/01/2018, 10:53

Bài C4 trang 50 sgk vật lí 8

Bài C4 trang 50 sgk vật lí 8 Dựa vào các câu trả lời trên, ...

Bài C4 trang 50 sgk vật lí 8

Dựa vào các câu trả lời trên,

C4. Dựa vào các câu trả lời trên, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của kết luận sau: dùng ròng rọc động được lợi hai lần về.. (1)… thì lại thiệt hai lần về…(2)… nghĩa là không được lợi gì về..(3)…

Hướng dẫn giải:

(1)  Lực.

(2)  Đường đi.

(3) Công.

0