12/01/2018, 09:04

Bài 8 trang 214 sgk Vật lý lớp 10

Bài 8 trang 214 sgk Vật lý lớp 10 Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C. ...

Bài 8 trang 214 sgk Vật lý lớp 10

Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.

Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.

Hướng dẫn giải:

+ Không khí ở 300C có độ ẩm cực đại là A = 30,29 g/m3.

+ Đề bài thì ở 300C độ ẩm tuyệt đối của không khí là a = 21,53 g/m3.

+ Độ ẩm tương đối của không khí ở 300C bằng:

           (f = {a over A} = {{21,53} over {30,29}} = 0,711 = 71,1\% )

0