11/01/2018, 11:01

Bài 70 trang 35 sgk toán 7 tập 1

Bài 70 trang 35 sgk toán 7 tập 1 Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản ...

Bài 70 trang 35 sgk toán 7 tập 1

Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản

Bài 70 Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản                         

a) (0,32)

b) (-0,124)

c) (1,28)

d) -(3,12)

Lời giải:

a) (0,32 = {{32} over {100}} ={{8.4} over {25.4}} = {8 over {25}})

b) ( - 0,124 = {{ - 124} over {1000}} = {{ - 31.4} over {250.4}} = {{ - 31} over {250}})

c) (1,28 = {{128} over {100}} = {{32.4} over {25.4}} = {{32} over {25}})

d) ( - 3,12 = {{ - 312} over {100}} = {{ - 78.4} over {25.4}} = {{ - 78} over {25}})

soanbailop6.com

0