11/01/2018, 18:09

Bài 7 trang 159 sgk vật lý 10

Bài 7 trang 159 sgk vật lý 10 Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật ...

Bài 7 trang 159 sgk vật lý 10

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật

7. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?

A. p1V1 = p2V2.                                 B. (frac{p_{1}}{V_{1}}) = (frac{p_{2}}{V_{2}}).

C. (frac{p_{1}}{p_{2}}) = (frac{V_{1}}{V_{2}}).                                       D. p ∽ V.

Bài giải:

Chọn đáp án A

        

0