12/01/2018, 10:00

Bài 7 trang 108 sgk hoá học 11

Bài 7 trang 108 sgk hoá học 11 Bài 7. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ? ...

Bài 7 trang 108 sgk hoá học 11

Bài 7. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

Bài 7. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

a) C2H6 + Cl2  C2H5Cl + HCl

b) C4H8 + H2O  C4H10O

c) C2H5Cl  C2H4 + HCl

d) 2C2H5OH  C2H5OC2H5 + H2O

Lời giải:

Phản ứng thế: a)

Phản ứng cộng: b)

Phản ứng tách: c) ; d)

0