11/01/2018, 13:38

Bài 64 trang 136 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 64 trang 136 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 64. Các tam giác vuông ABC và AEF có... ...

Bài 64 trang 136 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 64. Các tam giác vuông ABC và AEF có...

Bài 64. Các tam giác vuông ABC và AEF có (widehat{A})=(widehat{D})=900, AC=DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau để ∆ABC=∆DEF.

Giải:

Xem hình vẽ

* Bổ sung thêm AB=DE

Thì ∆ABC=∆DEF (c.g.c)

* Bổ sung thêm (widehat{C})=(widehat{F}) 

Thì ∆ABC=∆DEF(g.c.g)

* Bổ sung thêm BC=EF

thì ∆ABC=∆DEF (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

0