11/01/2018, 11:16

Bài 62 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Bài 62 trang 28 sgk toán 6 tập 1 Tính:a) Tính: 102 ; 103; 104; 105; 106 b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10: ...

Bài 62 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Tính:a) Tính: 102 ; 103; 104; 105; 106 b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

62. a) Tính: 102 ; 103; 104; 105; 106

      b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

1000;             1 000 000;               1 tỉ;               1 00...0 (12 chữ số 0)

Bài giải:

a) Ta biết:  10n = 1 0...0 (n chữ số 0).

Ta có 102 = 100;

  103 = 1000;

104 = 10000;

105 = 100000;

106 = 1000000;

b) 1000 = 103 ; 1 000 000 = 106 ; 1000...00 = 1012 .

0