11/01/2018, 18:06

Bài 4 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Bài 4 trang 106 sgk Vật lý lớp 10 Một tấm ván nặng 240 N ...

Bài 4 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Một tấm ván nặng 240 N

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m. và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?

A. 160N;                   B. 80N;

C. 120N;                   D. 60N.

Hướng dẫn giải:

Tương tự bài 3. P = PA + PB = 240                  (1)

         PA. GA = PB.GB

  =>   PB = PA. (frac{GA}{GB})= 2 PA         (2)

(1) và (2) => P = 3 PA => PA =(frac{P}{3})= 80N

Chọn B

 

0