11/01/2018, 11:07

Bài 35 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Bài 35 trang 19 sgk toán 6 tập 1 Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích: ...

Bài 35 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:

35. Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:
15 . 2 . 6;         4 . 4 . 9;       5 . 3 . 12;        8 . 18;         15 . 3 . 4;       8 . 2 . 9.
Bài giải:

Hãy nhận xét những tích trong đó tích của hai thừa số trong tích này lại bằng một thừa số trong tích khác. Chẳng hạn, trong tích 15 . 2 . 6 có 15 = 5 . 3 trong tích 5 . 3 . 12 và ngược lại, trong tích 5 . 3 . 12 lại có thừa số 12 = 2 . 6 trong tích 15 . 2 . 6.

ĐS: 15 . 2 . 6 = 5 . 3 . 12 = 15 . 3 .  4;

    4 . 4 . 9 = 8 . 18 = 8 . 2 . 9.

0