12/01/2018, 15:33

Bài 3, trang 68, SGK Sinh học lớp 9

Bài 3, trang 68, SGK Sinh học lớp 9 3.Hậu quả cùa biến đổi số lượng ở từng cập NST như thế nào? ...

Bài 3, trang 68, SGK Sinh học lớp 9

3.Hậu quả cùa biến đổi số lượng ở từng cập NST như thế nào?

3.Hậu quả cùa biến đổi số lượng ở từng cập NST như thế nào?

Biến đồi số lượng NST ở từng cặp NST có thể gây ra những biến đổi về hình thái (hình dạng, kích thước, màu sắc) hoặc gây bệnh NST: bệnh Đao và bệnh Tơcnơ.

0