11/01/2018, 10:02

Bài 3 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11

Bài 3 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (α) đi qua O, song song với AB và SC. Thiết diện đó là hình gì? ...

Bài 3 trang 63 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (α) đi qua O, song song với AB và SC. Thiết diện đó là hình gì?

Bài 3. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là một tứ giác lồi. Gọi (O) là giao điểm của hai đường chéo (AC) và (BD). Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng ((α)) đi qua (O), song song với (AB) và (SC). Thiết diện đó là hình gì?

Lời giải:

((α) // AB, AB ⊂ (ABCD)), (O) là điểm chung của ((α)) và ((ABCD))

(Rightarrow ( α) ∩ (ABCD) = MN) qua (O) và song song với (AB).

Các giao tuyến khác tương tự: (MQ//SC), (QP //AB).

Thiết diện là hình thang (MNPQ).

soanbailop6.com

0