12/01/2018, 08:42

Bài 3 trang 136 sgk vật lí 10

Bài 3 trang 136 sgk vật lí 10 Câu nào sai trong các câu sau? ...

Bài 3 trang 136 sgk vật lí 10

Câu nào sai trong các câu sau?

3. Câu nào sai trong các câu sau?

Động năng của vật không đổi khi vật

A. Chuyển động thẳng đều.

B. Chuyển động với gia tốc không đổi.

C. Chuyển động với gia tốc.

D. Chuyển động cong đều.

Hướng dẫn.

Chọn B.

0