11/01/2018, 10:53

Bài 22 trang 89 sgk toán 7 - tập 1

Bài 22 trang 89 sgk toán 7 - tập 1 Vẽ lại hình: ...

Bài 22 trang 89 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ lại hình:

Bài 22. a) Vẽ lại hình 15.

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại.

c) Cặp góc (A_{1},B_{2}) và cặp góc (A_{4},B_{3}) được gọi là hai cặp góc trong cùng phía.

Tính:

(widehat{A_{1}}+widehat{B_{2}}; widehat{A_{4}}+widehat{B_{3}}).

Hướng dẫn giải:

a) Vẽ lại hình.

b) Ghi số đo ứng với các góc còn lại ta được hình bên:

c) Ta có:

(widehat{A_{1}}+widehat{B_{2}}=140^{circ}+40^{circ}=180^{circ})

(widehat{A_{4}}+widehat{B_{3}}=40^{circ}+140^{circ}=180^{circ}).

0