12/01/2018, 14:31

Bài 2 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

Bài 2 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5 a) Tìm 30% của 97 ...

Bài 2 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

a) Tìm 30% của 97

a)     Tìm 30% của 97

b)    Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

Hướng dẫn giải:

a)     97 x 30 : 100 = 29,1

b)    Số tiền lãi là: 6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)

                                      Đáp số: 900 000 đồng

0