11/01/2018, 10:41

Bài 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Bài 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1 Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ...

Bài 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ (frac{3}{-4}):

      (frac{-12}{15} ; frac{-15}{20}; frac{24}{-32}; frac{-20}{28}; frac{-27}{36})       

Lời giải:

(frac{24}{-32} = frac{24:8}{-32:8} = frac{3}{-4})

(frac{-15}{20} = frac{-15:(-5)}{20:(-5)} = frac{3}{-4})                   

(frac{27}{-36} = frac{-27:(-9)}{36:(-9)} = frac{3}{-4}) 

(frac{-12}{15} eq frac{3}{-4} ; frac{-20}{28} eq frac{3}{-4})

Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ  (frac{3}{-4}) là : (frac{-15}{20}; frac{24}{-32}; frac{-27}{36})

0