12/01/2018, 11:54

Bài 2 trang 58 sgk Lịch sử 8

Bài 2 trang 58 sgk Lịch sử 8 Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì? ...

Bài 2 trang 58 sgk Lịch sử 8

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

Hướng dẫn giải:

Đảng Quốc đại : thành lập năm 1885, là chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ.
Mục tiêu đấu tranh :
- Từ năm 1885 đến 1905, Đảng quốc đại theo đường lối ôn hòa, dựa vào Anh I để phát triển đất nước.
Từ năm 1905. xuất hiện phái cấp tiến do Ti-lắc lãnh đạo chủ trương đấu tranh vũ trang lật đổ sự thống trị của Anh.

0