12/01/2018, 12:04

Bài 2 trang 43 phần luyện tập chung sgk Toán 5

Bài 2 trang 43 phần luyện tập chung sgk Toán 5 Viết số thập phân có: ...

Bài 2 trang 43 phần luyện tập chung sgk Toán 5

Viết số thập phân có:

Viết số thập phân có: 

a) Năm đơn vị, bảy phần mười;

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm;

c) Không đơn vị, một phần trăm;

d) Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn.

Hướng dẫn giải:

a) 5,7;      b) 32,85;          c) 0,01;              d) 0,304

0