12/01/2018, 10:46

Bài 2 trang 41 SGK hóa học 9

Bài 2 trang 41 SGK hóa học 9 a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau... ...

Bài 2 trang 41 SGK hóa học 9

a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau...

2. a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.

 

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Hướng dẫn.

a) Phản ứng giữa các dung dịch trên đều thuộc loại phản ứng trao đổi, muốn xảy ra được sản phẩm phải có chất không tan, chất khí hoặc H2O.

b) Các phương trình hóa học:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba2SO4↓ + 2H2O

0