12/01/2018, 08:55

Bài 2 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Bài 2 trang 209 sgk Vật lý lớp 10 Nhiệt nóng chảy là gì? ...

Bài 2 trang 209 sgk Vật lý lớp 10

Nhiệt nóng chảy là gì?

Nhiệt nóng chảy là gì? Viết công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức này?

Hướng dẫn giải:

 Nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy của vật rắn.

Nhiệt nóng chảy Q tỉ lệ với khối lượng m của vật rắn:

Q = λm

  trong đó, hệ số tỉ lệ λ là nhiệt nóng chảy riêng phụ thuộc vào bản chất của chất rắn nóng chảy .Đơn vị (J/kg)


0