12/01/2018, 10:52

Bài 1 trang 91 sgk hoá học 9

Bài 1 trang 91 sgk hoá học 9 Bài 1. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng ...

Bài 1 trang 91 sgk hoá học 9

Bài 1. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng

Bài 1. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền. Viết phương trình hoá học.

Lời giải:

Phản ứng chứng tỏ H2CO3 yếu hơn HCl là phản ứng giữa HCl và muối cacbonat: axit cacbonic bị axit HCl mạnh hơn đẩy ra khỏi muối. Axit H2СO3 tạo thành bị phân hủy ngay thành khí CO2 và H2O chứng tỏ rằng H2CO3 là axit không bền.

Thí dụ: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

0