12/01/2018, 12:03

Bài 1 trang 7 sgk Toán 5.

Bài 1 trang 7 sgk Toán 5. Điền dấu thích hợp vào ô trống: ...

Bài 1 trang 7 sgk Toán 5.

Điền dấu thích hợp vào ô trống:

Bài 1.        (frac{4}{11}... frac{6}{11})                             (frac{6}{7}... frac{12}{14})

                                   (frac{15}{17}... frac{10}{17})                             (frac{2}{3}... frac{3}{4})

Hướng dẫn giải:

(frac{4}{11}< frac{6}{11})                                           (frac{6}{7}= frac{12}{14})

(frac{15}{17}> frac{10}{17})                                           .

0