12/01/2018, 14:40

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sgk toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sgk toán lớp 1 Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp. ...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

                        

a.               b.               c.              d.                đ.             e.               f.

Bài 2: Tính:

1 + 7 =                           2 + 6 =                   4 + 4 =

8 - 1 =                           8 - 2 =                    8 -  4 = 

8 - 7 =                           8 - 6 =                    8 - 8 =

Bài 3: Tính:

8 - 4 =                              8 - 5 =                                    8 - 8 =

8 - 1 - 3 =                         8 - 2 - 3 =                               8 - 0 =

8 - 2 - 2 =                         8 - 1 - 4 =                               8 + 0 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

                

Hình 1                                                   Hình 2            

                   

Hình 3                                                   Hình 4

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả là 7.

b. Kết quả là 6.

c. Kết quả là 5.

d. Kết quả là 4.

đ. Kết quả là 3.

e. Kết quả là 2.

f. Kết quả là 1.

Bài 2:

1 + 7 = 8                         2 + 6 = 8                   4 + 4 = 8

8 - 1 = 7                         8 - 2 = 6                    8 -  4 = 4

8 - 7 = 1                         8 - 6 = 2                    8 - 8 = 0

Bài 3:

 8 - 4 =  4                            8 - 5 = 3                                 8 - 8 = 0

8 - 1 - 3 = 4                        8 - 2 - 3 = 3                             8 - 0 = 8

8 - 2 - 2 = 4                        8 - 1 - 4 = 3                             8 + 0 = 8

Bài 4:

Hình 1: 8 - 4 = 4

Hình 2: 8 - 3 = 5

Hình 3: 5 - 2 = 3

Hình 4: 8 - 6 = 2

0