12/01/2018, 14:43

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 128 sgk toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 128 sgk toán lớp 1 Bài 1: Nối (theo mẫu),Bài 2: Viết (theo mẫu),Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30,Bài 4: a) Viết số thứ tự từ bé đến lớn. Bài 1: Nối (theo mẫu): Bài ...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 128 sgk toán lớp 1

Bài 1: Nối (theo mẫu),Bài 2: Viết (theo mẫu),Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30,Bài 4: a) Viết số thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 1: Nối (theo mẫu):

Bài 2: Viết (theo mẫu)

a) Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

b) Số 70 gồm...chục và ...đơn vị.

c) Số 50 gồm...chục và...đơn vị.

d) Số 80 gồm...chục và ....đơn vị.

Bài 3: 

a) Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30.

b) Khoanh vào số lớn nhất: 10, 80 , 60 ,90 , 70.

Bài 4:

Bài giải:

Bài 1:

Nối sáu mươi với số 60.

Nối ba mươi với số 30.

Nối mười với số 10.

Nối chín mươi với số 90.

Bài 2:

b) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

c) Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị.

d) Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị.

Bài 3: 

a) Khoanh vào số 20.

b) Khoanh vào số 90.

Bài 4:

a) Số thứ tự từ bé đến lớn là:

20, 50, 70, 80, 90.

b) Số thứ tự từ lớn đến bé là:

80, 60, 40, 30, 10.

0