12/01/2018, 14:48

Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 sgk toán 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 sgk toán 2 Bài 1. Tính; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau; Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng; ...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 sgk toán 2

Bài 1. Tính; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau; Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng;

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Trả lời:

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bài giải

Độ dài đoạn thẳng AB là:

17 + 8 = 25 (cm)

Đáp số: 25cm

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

A. 4            B. 5           C. 6             D. 9

Bài giải

Khoanh vào chữ D.

0